Τα Νέα του Ξενώνα – Νοέμβριος 2011

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του αποφασίζει ομόφωνα Εγκρίνει τη σκοπιμότητα υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση στο ΠΕΠ Αττικής στην Θεματική Προτεραιότητα του ΠΕΠ «Άλλες Κοινωνικές Υποδομές», στον άξονα προτεραιότητας (2): «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, της πράξεως: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΥΡΙΑΖΙΔΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛ/ΩΝ ΣΤΟ ΓΝΝΘΑ ΣΩΤΗΡΙΑ» με προϋπολογισμό ένταξης στο ΠΕΠ Αττικής 477.993 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. – ΠΙΠΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ