Καταστατικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Σύσταση-Επωνυμία-Έδρα-Διάρκεια-Σκοπός-Μέσα

Ά ρ θ ρ ο 1ο

1.- Ιδρύεται κοινωφελές, φιλανθρωπικό και αφιλοκερδές σωματείο από άτομα που επιθυμούν να βοηθούν και συμπαρίστανται σε ασθενείς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς περιθαλπομένους στο Νοσοκομείο «Η Σωτηρία» των Αθηνών.
Επωνυμία του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ “Η ΣΩΤΗΡΙΑ”» και διακριτικός τίτλος αυτού «Σοφία Σλήμαν».
Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα και το Γραφείο αυτού εντός του Νοσοκομείου «ΣΩΤΗΡΙΑ» Λεωφόρος Μεσογείων 152.
Η διάρκεια του Συλλόγου είναι δέκα πέντε (15) έτη και αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού.
2.- Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι στρογγυλή και αναφέρει την επωνυμία του Συλλόγου και το έτος ίδρυσής του (2005).

Ά ρ θ ρ ο 2ο

Σκοπός του Συλλόγου είναι η αφιλοκερδής και εθελοντική βοήθεια, οικονομική ενίσχυση, ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη και συμπαράσταση σε πρόσωπα νοσηλευόμενα ή γενικότερα περιθαλπόμενα σ’ οποιοδήποτε τμήμα ή Κλινική του Νοσοκομείου Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», ή σε άτομα που εργάζονται στο νοσοκομείο αυτό ως και σε μέλη των οικογενειών όλων των ανωτέρω κατηγοριών, εφ’ όσον κρίνεται ότι χρήζουν οικονομικής ενισχύσεως ή ψυχολογικής στήριξης γενικότερα.
Τον σκοπό αυτό συμπληρώνει:
α) Η φροντίδα για ικανοποίηση αναγκών διατροφής, ένδυσης, καταλύματος για ολιγοήμερη διαμονή κατά τη διάρκεια της εν γένει θεραπείας ασθενούς, μετακίνησης ως και ορισμένων πάγιων επειγουσών αναγκών τους (λ.χ. εξόφληση λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος).
β) Η ικανοποίηση ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης των ως άνω ατόμων.
γ) Η ψυχολογική στήριξη και ενίσχυση των ως άνω ατόμων από αρμόδια άτομα – μέλη του συλλόγου ή άλλους που θα υποδεικνύονται από αυτό.
δ) Η συνεργασία με άλλα σωματεία ή φορείς στην οργάνωση δωρεών προγραμμάτων αγωγής υγείας γενικώς ή ειδικών ομάδων με σκοπό είτε την πρόληψη των ασθενειών και των επιπλοκών τους, είτε την γενικότερη ψυχολογική στήριξη από ίδιες ειδικές ομάδες ασθενών.
Όλες οι ανωτέρω δραστηριότητες δεν θα αντίκεινται στις ισχύουσες διατάξεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αντίστοιχων ειδικοτήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Ά ρ θ ρ ο 3ο

Έσοδα του Συλλόγου

Τα έσοδα του Συλλόγου είναι:
1. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών και οποιαδήποτε εισφορά μετά από έγκριση του Δ.Σ.
2. Τυχόν δωρεές, κληροδοσίες ή άλλες εφάπαξ ή περιοδικές οικονομικές παροχές προς το σωματείο.
3. Τα έσοδα από τη σύμφωνη με τους σκοπούς και το παρόν καταστατικό δραστηριότητα του σωματείου (π.χ. εορταγορές).
4. Οι εισπράξεις από γενικότερες οικονομικές εξορμήσεις.
5. Οι νόμιμες επιχορηγήσεις του σωματείου από Ιδρύματα και Υπηρεσίες.
6. Οι εισπράξεις των εισιτηρίων των διαφόρων εκδηλώσεων του σωματείου.
7. Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο του σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Ά ρ θ ρ ο 4ο

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Α) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ:

Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Συλλόγου είναι οι ακόλουθες:
– Φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή την Αλλοδαπή.
– Να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και να μην υπόκεινται σε οιασδήποτε φύσης νόμιμες απαγορεύσεις.
– Να μην εκκρεμεί οιαδήποτε εις βάρος τους καταγγελία ή δίωξη για διάπραξη ηθικού, οικονομικού ή πειθαρχικού αδικήματος.

Β) ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΛΩΝ.
Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε:
1. Ιδρυτικά τακτικά μέλη,
2. Συμπαθούντα μέλη και
3. Επίτιμα μέλη.
Τακτικά είναι τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου. Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, εφ’ όσον είναι ταμειακώς εντάξει.
Συμπαθούντα μέλη είναι όσα προσέλθουν κατόπιν αιτήσεως τους και μετά από απόφαση του Δ.Σ. στον σύλλογο μετά την ίδρυσή του, ως διακείμενα συμπαθώς προς τους σκοπούς του και επιθυμούντα να τους υπηρετήσουν. Την αίτηση πρέπει να έχουν προσυπογράψει ως προτείνοντες τρία (3) τουλάχιστον από τα ιδρυτικά μέλη, η δε απόφαση του Δ.Σ. θα λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών του.
Επίτιμα μέλη ορίζονται, μετά από ομόφωνη απόφαση του ΔΣ, άτομα που έχουν προσφέρει ιδιαίτερες υπηρεσίες στο Σύλλογο. Απαλλάσσονται από κάθε οικονομική επιβάρυνση, δύναται να συμμετέχουν στις ΓΣ, αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και εκλογής σε όργανα του Συλλόγου.
Κατά την εγγραφή καταβάλλεται το δικαίωμα εγγραφής των έξι ευρώ (6,00€) με σχετική απόδειξη του Συλλόγου. Τα μέλη του Συλλόγου εκτός του δικαιώματος εγγραφής καταβάλλουν στον Σύλλογο την ετήσια συνδρομή των δεκαπέντε Ευρώ (15,00 €). Τα ανωτέρω ποσά μπορούν να αυξηθούν με απόφαση του Δ.Σ. αν οι ανάγκες του Συλλόγου το απαιτούν. Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται και έως τη στιγμή ενάρξεως των αρχαιρεσιών.
Το Δ.Σ. με ομόφωνη, αιτιολογημένη απόφαση μπορεί να μετατάσει συμπαθούντα σε τακτικά μέλη.
Τα συμπαθούντα μέλη δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται αλλά μπορούν να συμμετέχουν με συμβουλευτική ψήφο στις γενικές συνελεύσεις και σε όλες τις δραστηριότητες του συλλόγου.
Τα μέλη του Συλλόγου έχουν την υποχρέωση να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο του Συλλόγου, να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα που είναι αντίθετη με τους σκοπούς του και γενικά να εκτελούν τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. του Συλλόγου.
Απαγορεύεται στα μέλη του Συλλόγου κατά τις Γενικές Συνελεύσεις η πολιτικολογία ή η καλλιέργεια μισαλλοδοξίας μεταξύ των μελών.
Τα τακτικά και συμπαθούντα μέλη αποχωρούν από το Σύλλογο μετά την υποβολή της παραίτησής τους ή μετά από τη διαγραφή τους με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. και κλήση τους για παροχή εξηγήσεων, αν για οποιοδήποτε λόγω παρεμποδίζουν τους σκοπούς του Συλλόγου, ή δεν πληρούν πλέον μία εκ των προϋποθέσεων του άρθρου 4 του παρόντος δια την κτήση της ιδιότητος μέλους. Η αποχώρηση μελών δεν επηρεάζει το κύρος του Συλλόγου, ο οποίος συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Ά ρ θ ρ ο 5ο

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Όργανα του συλλόγου είναι:
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
2. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε. Ε.)
4. Οι ιδρυόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο Επιτροπές Εργασίας.

Ά ρ θ ρ ο 6ο

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές (5μελές) Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού αυτού. Εκλέγονται και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη αυτού.
2. Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής (2ετής), αρχίζει από την 1η Νοεμβρίου και λήγει την 31η Οκτωβρίου του δευτέρου έτους.
3. Το Δ.Σ. που αναδείχθηκε από τις αρχαιρεσίες συγκαλείται με φροντίδα του πλειοψηφίσαντος υποψηφίου το συντομότερο δυνατό και πάντως το αργότερο μέσα σε 10 μέρες από τη μέρα των αρχαιρεσιών και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας Πρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Αντιπρόεδρο και Ταμία με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία. Μέχρι τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ. εξακολουθεί να ασκεί κανονικά τα καθήκοντά του το προηγούμενο, το οποίο μετά τη συγκρότηση του νέου παραδίδει σ’ αυτό τη σφραγίδα, το αρχείο και την περιουσία του Συλλόγου και συντάσσεται σχετικό πρακτικό παράδοσης – παραλαβής.

Ά ρ θ ρ ο 7ο

1.- Το Δ.Σ. διοικεί το Σύλλογο σύμφωνα με τους νόμους και το καταστατικό, εκφράζει τις θέσεις του Συλλόγου, διαχειρίζεται την περιουσία του και αποφασίζει για κάθε ενέργεια που αποβλέπει στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου.
2.- Κάθε αίτημα προς το Δ.Σ. θα υποβάλλεται εγγράφως, τούτο δε δύναται να ζητά και την υποβολή όσων δικαιολογητικών κρίνει απαραίτητα και θα αποφασίζει αιτιολογημένα.
3.- Το Δ.Σ. μπορεί να συγκροτεί επιτροπές από μέλη του Συλλόγου για τη μελέτη θεμάτων, την επεξεργασία προτάσεων και την υλοποίηση αποφάσεων για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.

Ά ρ θ ρ ο 8o

1.- Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση με πρόσκληση του Προέδρου μία φορά το μήνα. Έκτακτα συνέρχεται για την αντιμετώπιση επειγόντων θεμάτων ή αν το ζητήσουν τρία από τα μέλη του. Η πρόσκληση, μαζί με τα θέματα που προτείνονται, κοινοποιείται στα μέλη του Δ.Σ. δύο τουλάχιστον μέρες πριν.
Στην ημερήσια διάταξη μπορούν να προστεθούν θέματα που προτείνονται από άλλα μέλη του Δ.Σ., εφ’ όσον αποφασιστεί από το όργανο με απλή πλειοψηφία.
2.- Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν τα παρόντα μέλη του είναι τουλάχιστον τρία. Οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας αναβάλλεται η λήψη απόφασης για την επόμενη συνεδρίαση. Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας, υπολογίζεται διπλή η ψήφος του Προέδρου.
3.- Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές και μπορεί να τις παρακολουθεί οποιοδήποτε μέλος το επιθυμεί.

Ά ρ θ ρ ο 9ο

1.- Ο Πρόεδρος προΐσταται στο Δ.Σ., το συγκαλεί σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις του, ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του Δ.Σ., υπογράφει κάθε έγγραφο διοικητικής ή διαχειριστικής φύσης και εκπροσωπεί το Σύλλογο στα Δικαστήρια, στις Αρχές και απέναντι σε κάθε τρίτο (εκτός αν ορίσει διαφορετικά το Δ.Σ.).
2.- Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος, τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος σ’ όλες τις αρμοδιότητές του.

Ά ρ θ ρ ο 10ο

Ο Γενικός Γραμματέας κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, θεωρεί τα χρηματικά εντάλματα και αποδείξεις εισπράξεων, γράφει την αλληλογραφία, φυλάει τη σφραγίδα του Συλλόγου και το μητρώο των μελών αυτού.

Ά ρ θ ρ ο 11ο

Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη και διαχείριση των χρημάτων και κάθε περιουσιακού στοιχείου του Συλλόγου. Κρατάει βιβλίο εσόδων και εξόδων, καθώς και τα υπόλοιπα διαχειριστικά βιβλία και έγγραφα που προβλέπει ο νόμος. Ο Ταμίας συντάσσει τον ισολογισμό του Συλλόγου. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών και λειτουργία του Συλλόγου, ο Ταμίας θα καταθέτει σε ξεχωριστό κοινό Τραπεζικό Λογαριασμό του Συλλόγου και με διαχειριστή την Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου «Η Σωτηρία», το ποσόν το οποίο θα έχει αποφασίσει το Δ.Σ. του Συλλόγου και το οποίο θα καλύπτει άμεσες ανάγκες των ασθενών (λ.χ. έξοδα μετακίνησης από το Νοσοκομείο στον τόπο διαμονής τους κ.λ.π.), επί αποδόσει λεπτομερούς αναφοράς και με νόμιμα παραστατικά, ανά τρίμηνο (3μηνο).

Ά ρ θ ρ ο 12ο

1.- Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. γίνεται κάθε χρόνο από την Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε. Ε.) και υποβάλλεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με τον ισολογισμό και τον οικονομικό απολογισμό του Δ.Σ. Για το σκοπό αυτό το Δ.Σ. παρέχει στην Ε.Ε. όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
2.- Η Ε.Ε. αποτελείται από 3 μέλη που εκλέγονται από την Τ.Γ.Σ. μαζί με το Δ.Σ., όπως ορίζεται στο άρθρο 13. Μετά την εκλογή τους τα 3 μέλη της Ε.Ε. συνέρχονται και εκλέγουν τον Πρόεδρο της Ε.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Ά ρ θ ρ ο 13ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση κωλύματος από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. μία φορά τον χρόνο για την έγκριση του προϋπολογισμού, της τακτικής ετήσιας διαχείρισης του επιτελεσθέντος και του προγραμματιζόμενου έργου, την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
Η έκτακτος Γενική Συνέλευση καλείται οσάκις κρίνει αυτό αναγκαίο το Δ.Σ. ή όταν το 1/5 των μελών του Συλλόγου ζητήσει την σύγκληση αυτής με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. ορίζοντας ταυτόχρονα και τα προς συζήτηση θέματα.
Η Γενική Συνέλευση, συγκαλούμενη από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση κωλύματος από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., εκλέγει κατά τη λήξη της θητείας, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (με τα αναπληρωματικά μέλη) του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε θέμα που της αποστέλλει τυχόν λόγω σπουδαιότητας το Δ.Σ.
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου.
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ. με πρόσκληση που θα φέρει υπογραφές του Προέδρου και του Γραμματέα, στην οποία πρέπει να καθορίζονται οπωσδήποτε και με σαφήνεια, ο τόπος, ο χρόνος και τα προς συζήτηση θέματα. Η πρόσκληση αυτή πρέπει να αποστέλλεται με επιστολή στα μέλη του Συλλόγου 10 τουλάχιστον ημέρες πριν από την διεξαγωγή της Γ.Σ. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να τοιχοκολλείται σχετική ανακοίνωση στα γραφεία του Συλλόγου.
Μέλη τα οποία δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, πρέπει να τις τακτοποιούν το αργότερο μέχρι την έναρξη της Συνέλευσης, ώστε να έχουν δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, διενεργείται νέα Γ.Σ. την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων, αυτοδικαίως, χωρίς δηλαδή να απαιτείται η παραμικρή διατύπωση δημοσιότητας για τη σύγκληση της (συστημένη επιστολή, ανακοίνωση στα μέλη κλπ).
Στην επαναληπτική αυτή γενική Συνέλευση θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία, οσαδήποτε μέλη και αν παραστούν.
Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία αν είναι παρόντα το 1/3 τουλάχιστον των τακτικών μελών του Συλλόγου, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται. Κάθε Τακτικό Μέλος δύναται να εκπροσωπήσει στη Γ.Σ. ένα μόνο άλλο Τακτικό Μέλος με έγγραφο εξουσιοδότησης που παραδίνεται προ της ενάρξεως της Συνεδρίας στο Γραμματέα και να ψηφίζει στη θέση του για όλα τα θέματα, περιλαμβανομένων και των αρχαιρεσιών. Η απαρτία διαπιστώνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. που είναι και Πρόεδρος της Συνελεύσεως, εκτός αν άλλως αποφασίσει η Συνέλευση. Χρέη Γραμματέως ασκεί ο Γραμματέας του Δ.Σ., εκτός αν άλλως αποφασίσει η Συνέλευση.
Σε περίπτωση απουσίας τακτικού μέλους Γ. Συνέλευσης επί τρεις συνεχόμενες Γεν. Συνελεύσεις, με απόφαση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης, τούτο διαγράφεται.
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών της, εκτός αν ορίζεται άλλως στο παρόν καταστατικό.

Ά ρ θ ρ ο 14ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Τα έσοδα και η περιουσία του Συλλόγου διατίθενται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση και προώθηση των σκοπών του.
Το Δ.Σ. διαχειρίζεται τα έσοδα και την περιουσία του Συλλόγου με αποκλειστική του ευθύνη.
Τα αποχωρούντα μέλη δεν έχουν κανένα δικαίωμα επί των εσόδων και της περιουσίας του Συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

Ά ρ θ ρ ο 15ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κατά την εφαρμογή του παρόντος καταστατικού από τα όργανα του Συλλόγου και τα μέλη του, κάθε κενό ή αμφιβολία και αντίφαση θα καλύπτεται, διευκρινίζεται ή αίρεται με απόφαση του Δ.Σ. έτσι ώστε να προωθείται ο σκοπός του.

Ά ρ θ ρ ο 16ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Η τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου αποφασίζεται σε ειδικά συγκαλούμενη για το σκοπό αυτό Γ.Σ., με πλειοψηφία των 3/4 του συνόλου των τακτικών μελών, κατ’ αίτηση του Δ.Σ. ή της πλειοψηφίας των τακτικών μελών του Συλλόγου.

Ά ρ θ ρ ο 17ο

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Μετά την παρέλευση του χρόνου διάρκειάς του, ο Σύλλογος παρατείνεται αυτοδικαίως επ’ αόριστον, ή για ορισμένο χρόνο κατόπιν αποφάσεως της Γ.Σ.
Η διάλυση αποφασίζετε σε ειδικά συγκαλούμενη γι’ αυτό το σκοπό Γ.Σ., κατ’ αίτηση των τριών τετάρτων (3/4) των τακτικών μελών της και με απαρτία και πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) του συνόλου αυτών, εφόσον διαπιστωθεί ότι παρέκκλινε από τους σκοπούς του. Επί διαλύσεως του Συλλόγου το Δ.Σ. ενεργεί την εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων, η δε περιουσία αυτού θα διατεθεί στο Δημόσιο ή σε Νομικό Πρόσωπο μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με παρεμφερείς σκοπούς κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, η οποία θα αποφασίσει την διάλυση του Συλλόγου κατά τ’ ανωτέρω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

Μεταβατικές διατάξεις

Ά ρ θ ρ ο 18ο

Μέχρι την οριστική έγκριση του παρόντος καταστατικού από το Πρωτοδικείο ορίζεται προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους κάτωθι:
1. Στρατάκο Αριστείδη, Γεωπόνο, κάτοικο Ν. Φιλαδελφείας Αττικής, οδ. Σαραντόγλου 35.
2. Γαρζώνη Πέτρο, Ιατρό, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Τσιτούρη 13.
3. Δούσου Αθηνά, Δημ. Υπάλληλο, κάτοικο Αγ. Παρασκευής Αττικής, Λουλουδιών 5.
4. Αλεξόπουλο Ιωάννη, Ιατρό, κάτοικο Χολαργού Αττικής, οδός Κουντουριώτου 8.
5. Ράπτη Βασιλική, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, Σοφοκλέους 5.
Η επιτροπή αυτή είναι υποχρεωμένη να προκηρύξει αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των κανονικών οργάνων του Συλλόγου μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του καταστατικού.
Ά ρ θ ρ ο 19ο

Το καταστατικό αυτό που αποτελείται από 19 άρθρα, αναγνώσθηκε και εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του ομοφώνως καθώς και η συνημμένη ιδρυτική πράξη, από τα υπογράφοντα ιδρυτικά μέλη που συνεδρίασαν στην Αθήνα, σήμερα την 6η Μαΐου 2005 και υπογράφεται ως ακολούθως:

Τακτικά μέλη

Ελάτε σε επαφή. Συμμετέχετε.

Λεωφόρος Μεσογείων 152 Αθήνα 11527

Κτίριο Γραφείου Κινήσεως 1ος όροφος
Δευτέρα και Πέμπτη 11:00-15:00

Τηλ: 210 776 3638

Κιν: 694 820 2860

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.