Σκοπός

Σκοπός του Συλλόγου είναι η αφιλοκερδής και εθελοντική βοήθεια, οικονομική ενίσχυση, ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη και συμπαράσταση σε πρόσωπα νοσηλευόμενα ή γενικότερα περιθαλπόμενα σ’ οποιοδήποτε τμήμα ή Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», ή σε άτομα που εργάζονται στο Νοσοκομείο αυτό ως και σε μέλη των οικογενειών όλων των ανωτέρω κατηγοριών, εφόσον κρίνεται ότι χρήζουν οικονομικής ενισχύσεως ή ψυχολογικής στήριξης γενικότερα.

Τον σκοπό αυτό συμπληρώνει ειδικότερα:

• Διατροφή
• Ένδυση
• Εξασφάλιση καταλύματος
• Μετακινήσεις
• Πάγιες ανάγκες
• Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
• Νοσηλευτική περίθαλψη
• Ψυχολογική στήριξη και ενίσχυση
• Συνεργασία με άλλα σωματεία
• Οργάνωση δωρεάν προγραμμάτων αγωγής υγείας
• Πρόληψη ασθενειών και επιπλοκών
• ψυχολογική στήριξη από ίδιες ειδικές ομάδες ασθενών

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
• Δικαίωμα εγγραφής
• Δωρεές, κληροδοσίες ή άλλες εφάπαξ ή περιοδικές οικονομικές παροχές
• Έσοδα από δραστηριότητες (π.χ. εορταγορές).
• Εισπράξεις από οικονομικές εξορμήσεις.
• Νόμιμες επιχορηγήσεις από Ιδρύματα και Υπηρεσίες.
• Εισπράξεις εισιτηρίων διαφόρων εκδηλώσεων
• Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο του σωματείου.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  από μέλη του Συλλόγου για: 
Μελέτης θεμάτων
Επεξεργασίας προτάσεων
Υλοποίησης αποφάσεων