Νόμοι για την Ανακύκλωση – Νοέμβριος 2007

1 Νοεμβρίου 2007 | Ανακύκλωση

Νόμοι για την Ανακύκλωση – Νοέμβριος 2007

Σήμερα έχουν αρχίσει να δημιουργούνται ομάδες πολιτών που παίρνουν στα χέρια τους εκείνες τις πρωτοβουλίες που χρειάζονται για να αναβαθμίσουν την ποιότητα της ζωής τους και να διασώσουν τον γαλάζιο πλανήτη μας ξεκινώντας από το σπίτι και την γειτονιά τους. Η Κοινότητα με οδηγίες και προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης έχει βοηθήσει να αρχίσουν να υλοποιούνται ενέργειες με στόχο την μείωση των απορριμμάτων , εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, δημιουργία εναλλακτικών μορφών ενέργειας κ.ά Το Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε. έχει αναλάβει το κύριο βάρος όλων των ενεργειών (Επιτροπές, προγράμματα, νομοθεσία κλπ) μεταξύ των άλλων όπως μας πληροφορεί από την επίσημη ιστοσελίδα του έχει δημιουργήσει τον Ε.Ο.Ε.Σ.Δ.Α.Π. Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Σ.Δ.Α.Π.) Ο Ε.Ο.Ε.Σ.Δ.Α.Π., ο οποίος υπάγεται στον έλεγχο του Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε., είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Βασικός σκοπός του είναι να σχεδιάζει και εφαρμόζει την πολιτική για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και των άλλων προϊόντων. Αρμοδιότητες Ε.Ο.Ε.Σ.Δ.Α.Π. Α) Εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων: 1. Τα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών. 2. Τα εθνικά πρότυπα για τη διαχείριση των συσκευασιών. 3. Τις παρεκκλίσεις από τους ποσοτικούς στόχους. 4. Τους κανονισμούς σχετικά με τη διαδικασία ανανεώσεων, τροποποιήσεων, αναστολών ή ανακλήσεων των εγκρίσεων των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. 5. Τις τροποποιήσεις του ποσού των ανταποδοτικών τελών. 6. Την σήμανση των συσκευασιών (σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ). 7. Την απαγόρευση ή τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων υλικών. 8. Την επιβολή χρήσης κάποιας συγκεκριμένης σύνθεσης υλικών ή επαναχρησιμοποίηση ή εγγυοδοσία. 9. Την επιβολή κυρώσεων. 10.Την λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των στόχων του νόμου. 11.Τα προγράμματα επενδύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος προκειμένου να γίνει σχετική χρηματοδότηση από το Δημόσιο ή διεθνείς οργανισμούς. Β) Χορηγεί: 1. Τις εγκρίσεις των συστημάτων ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης. 2.. Τα πιστοποιητικά διαχείρισης των συσκευασιών. Γ) Απευθύνει: 1. Οδηγίες. 2. Συστάσεις. 3. Προτάσεις. Δ) Γνωμοδοτεί σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή του νόμου. Ε) Δημιουργεί 1. Βάσεις δεδομένων για τις συσκευασίες. 2. Συστήματα πληροφόρησης του κοινού. ΣΤ)Εκπονεί ή αναθέτει μελέτες για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών. Ζ) Καταρτίζει εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή του νόμου. Θ) Οργανώνει ελέγχους για: 1. Την τήρηση και εφαρμογή των προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης. 2. Τη νόμιμη διακίνηση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων. 3. Τη νόμιμη χρήση της σήμανσης. 4. Την τήρηση των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του νόμου. Ι) Μετά από καταγγελία εκ μέρους των οικονομικών παραγόντων ή τρίτων ή και αυτεπαγγέλτως καλεί τους παραβάτες να παύσουν την παράβαση. ΙΑ) Εκτελεί και εφαρμόζει κάθε είδους εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα που του ανατίθενται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για την υλοποίηση των στόχων του νόμου. ΙΒ) Συντονίζει τη δραστηριότητα των άλλων φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή σχεδίων και προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης και παρέχει τη συνδρομή του όταν απαιτείται. ΙΓ) Συνάπτει συμφωνίες με ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συ σκευασιών / άλλων προϊόντων για την επίτευξη των στόχων του παρόντος νόμου. ΙΔ) Συνεργάζεται με ομοειδή όργανα ή οργανισμούς άλλων χωρών καθώς και με διεθνείς οργανισμούς για ανταλλαγή πληροφοριών και ενδεχομένως κατάρτιση κοινών προγραμμάτων. ΙΕ) Οργανώνει συνέδρια και εκπαιδευτικά προ γράμματα. ΙΣΤ) Ασκεί τις αρμοδιότητες που ανατίθενται σε αυτόν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με ειδική εξουσιοδότηση για την επίτευξη του σκοπού του. ΙΖ) Διαχειρίζεται τους πόρους του οργανισμού. Μεταβατική διάταξη Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. οι αρμοδιότητες που ανατίθενται σε αυτόν με τον παρόντα νόμο ασκούνται από το Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών/άλλων προϊόντων υπαγόμενο στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού. Νομοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων συσκευασιών & “άλλων προϊόντων” Το νομοθετικό πλαίσιο για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων συσκευασιών & “άλλων προϊόντων” ορίζεται από τα παρακάτω : .. Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ179Α) “Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις” ..Από τα Προεδρικά Διατάγματα σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εναλλακτικής διαχείρισής, για τα εξής υλικά : – Οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής (ΠΔ 116, ΦΕΚ 81Α/5.3.04) – Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΠΔ 117, ΦΕΚ 82Α/5.3.04) – Απόβλητα λιπαντικών ελαίων (ΠΔ 82, ΦΕΚ 64Α/2.3.04) – Χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές (ΠΔ 115, ΦΕΚ 80Α/5.3.04) – Χρησιμοποιημένα ελαστικά οχημάτων (ΠΔ 109, ΦΕΚ 75Α/5.3.04) Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τα “Απόβλητα υλικών εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων” είναι στη διαδικασία των υπογραφών. Παράλληλα η νομοθεσία συμπληρώνεται με την ΚΥΑ οικ. 104826/3.6.04 (ΦΕΚ 849Β) “Καθορισμός Ύψους Ανταποδοτικών τελών από ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών / άλλων προϊόντων (όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 4, του Ν. 2939/2001) σε εφαρμογή των άρθρων 7 (παρ. Β1, εδ. α3 και παρ. Β2, εδ. α5) και του άρθρου 17 του Ν. 2939/2001 … ” όπως επίσης και με τις ακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης συστημάτων: 1) Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών ΣΣΕΔ – Ανακύκλωση (Υ.Α. οικ. 106453/2003, ΦΕΚ 391Β/4.4.2003) 2) Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών Ορυκτελαίων ΚΕΠΕΔ. (Υ.Α. οικ. 105857, ΦΕΚ 391Β/4.4.2003)) 3) Ατομικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών της Ιδιωτικής Ετικέτας και Εισαγωγής Προϊόντων “ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ” (Υ.Α. οικ. 106156, ΦΕΚ 1108Β/22.7.2004) 4) Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε – ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. ΑΕ (Υ.Α. οικ. 105135, ΦΕΚ 905Β/17.6.2004) 5) Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονι κού εξοπλισμού “ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε” (Υ.Α. οικ. 105134, ΦΕΚ 905Β/17.6.2004) 6) Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών – ΣΣΕΔΦΗΣΣ (Υ.Α. οικ. 106155, ΦΕΚ 1056 Β/14.7.2004) 7) Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών – ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ ΑΕ (Υ.Α. οικ. 106158, ΦΕΚ 1124 Β/23.7.2004) 8) Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Μεταχειρισμένων Ελαστικών “ECO – ELAS TICA” ΑΕ (Υ.Α. οικ. 106157, ΦΕΚ 1145 Β/28.7.2004) 9) Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδας με το διακριτικό τίτλο “ΕΔΟΕ Α.Ε” (Υ.Α. οικ. 105136 , ΦΕΚ 907 Β/17.6.2004) Το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο για την εναλλακτική διαχείριση συμπληρώνεται από την ευρύτερη νομοθεσία σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση και τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Ενδεικτικά για την περιβαλλοντική αδειοδότηση ισχύουν τα ακόλουθα: ..Ν. 1650/96 “Για την προστασία του περιβάλλοντος” όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02(ΦΕΚ 89/ΤΑ/21.4.02). ..Ν.3010/02 (ΦΕΚ 89/ΤΑ/21.4.02) “Εναρμόνιση του Ν. 1650/96 με τις οδηγίες 97/11/Ε.Ε…κλπ”). ..ΚΥΑ 15393/2332/02 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.02) “Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 “για την προστασία του περιβάλλοντος” όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002 (Α’91) “εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ…κλπ”. ..ΚΥΑ 37111/2021/03 (ΦΕΚ 1391/ ΤΒ /29.9.03) Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περ/κων όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του 1650/96 “για την προστασία του περιβάλλοντος” όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02(ΦΕΚ 89/ΤΑ/21.4.02). ..ΚΥΑ 11014/703/Φ104(ΦΕΚ 332/ΤΒ/20.3.03)”Διαδικασία Προκαταρκτικής Περ/κης Εκτίμησης και Αξιολόγησης(ΠΠΕΑ) και Έγκριση Περ/κων Ό- ρων(ΕΠΟ) σύμφωνα με το άρθρο 4 του 1650/96 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02. Ενδεικτικά για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων ισχύουν τα ακόλουθα: ..KYA 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β/97) “Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων”. ..ΚΥΑ 29407/455/1999 (ΦΕΚ196/ΤΒ/8.3.99) “Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων”. ..ΚΥΑ 50910/2727/2003 “Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης” (Β’ 1909)

Ακολουθήστε μας

Νέα & Ενημερώσεις

Αν σας ενδιαφέρουν οι προσπάθειες του συλλόγου μας, μπορείτε να εγγραφείτε στο newsletter ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις και την εφημερίδα μας.

Ελάτε σε επαφή. Συμμετέχετε.

Λεωφόρος Μεσογείων 152 Αθήνα 11527

Κτίριο Γραφείου Κινήσεως 1ος όροφος
Δευτέρα και Πέμπτη 11:00-15:00

Τηλ: 210 776 3638

Κιν: 694 820 2860

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.